Ochrana osobných údajov

V spoločnosti MNFORCE, s.r.o., so sídlom: Einsteinova 11, 851 01 Bratislava, Slovakia, IČO: 46118641, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 91746/B, v zastúpení/kontaktná osoba: Ing. Andrej Kičura, MBA, tel. č.: +421 903 257 471, e-mail: prieskum@mnforce-panel.sk (ďalej len „prevádzkovateľ“), spracúvame osobné údaje dotknutých osôb v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane osobných údajov o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZOOÚ“).

Dodržiavame pravidlá a preto je ochrana Vašich osobných údajov pre nás dôležitá. Preto sme prijali vhodné technické a organizačné opatreniami zaisťujúce bezpečnosť spracúvania osobných údajov, aby nedošlo k ich neoprávnenému sprístupneniu, poškodeniu, zničeniu, strate, zmene, alebo akémukoľvek inému neprípustnému spôsobu spracúvania. Prijaté opatrenia pravidelne kontrolujeme a prispôsobujeme podľa najnovších poznatkov stavu techniky.

Z dôvodu bezpečnosti a ochrany Vašich osobných údajov pracujeme v čo možnonajvyššej možnej miere s anonymizovanými či pseudonymizovanými dátami.

Vaše osobné údaje spracúvame a uchovávame len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. Spracúvaním Vašich osobných údajov sme poverili konkrétnych zamestnancov a definovali im pokyny k tomuto spracúvaniu v súlade s prijatou bezpečnostnou politikou.Prístup k Vašim osobným údajom majú výlučne osoby, ktoré sme poverili na spracúvanie osobných údajov a tieto poverené osoby ich spracúvajú na základe definovaných pokynov a v súlade s prijatou bezpečnostnou politikou.

Osobné údaje ďalej spracúvame aj v zmysle týchto podmienok a zásad spracúvania osobných údajov. Nižšie sa môžete oboznámiť so svojimi právami v súlade s GDPR a ZOOÚ.

Podmienky spracúvania osobných údajov obsahujú informácie ako získavame a spracúvame Vaše osobné údaje, ako aj naše kontaktné údaje, na ktoré sa môžete obrátiť v prípade otázok alebo žiadosti o uplatnenie Vašich práv.

ZÁSADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Pri spracúvaní osobných údajov sa zaväzujeme dodržiavať tieto základné zásady:

Zásada zákonnosti

Osobné údaje spracúvame len zákonným spôsobom a tak, aby nedošlo k porušeniu základných práv dotknutej osoby.

Zásada obmedzenia účelu

Osobné údaje získavame iba na konkrétne určený, výslovne uvedený a oprávnený účel a nesmú sa ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmto účelom.

Zásada minimalizácie osobných údajov

Osobné údaje spracúvame v primeranom, relevantnom a obmedzenom rozsahu, ktorý je nevyhnutný vzhľadom na účely, na ktoré sa spracúvajú.

Zásada správnosti

Spracúvame ibasprávne, úplné a podľa potreby aktualizované osobné údaje vo vzťahu k účelu spracúvania; osobné údaje, ktoré sú nesprávne z hľadiska účelov, na ktoré sa spracúvajú, sa bezodkladne vymažú alebo opravia.

Zásada minimalizácie uchovávania

Osobné údaje uchovávame vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutých osôb najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú.

Zásada integrity a dôvernosti

Osobné údaje spracúvame spôsobom, ktorý prostredníctvom primeraných technických a organizačných opatrení zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov vrátane ochrany pred neoprávneným spracúvaním osobných údajov, nezákonným spracúvaním osobných údajov, náhodnou stratou osobných údajov, výmazom osobných údajov alebo poškodením osobných údajov.

Zásada zodpovednosti

Osobné údaje spracúvame v súlade s dobrými mravmi a koná spôsobom, ktorý neodporuje zákonu.Zodpovedáme za dodržiavanie základných zásad spracúvania osobných údajov, za súlad spracúvania osobných údajov so zásadami spracúvania osobných údajov.

PODMIENKY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

ČO ROBÍME A AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE V RÁMCI SVOJEJ ČINNOSTI SPRACÚVAME?

My, vyššie identifikovaný prevádzkovateľ smespoločnosť zameraná na realizáciu prieskumu (výskumu) trhu na rôzne témy napr. v oblasti sociálnych, názorových a prieskumných trhov.

Prieskumrealizujeme predovšetkým na štatistické alebo výskumné účely.

Konkrétna téma prieskumu závisí od požiadaviek klienta (nášho obchodného partnera – zadávateľa prieskumu trhu). Prostredníctvom prieskumumôže klient získaťdôležité informácie ospotrebiteľskom názore, postojoch či preferenciách a celkovo o aktuálnych podmienkach trhu, a na základe nich prijať vhodné obchodné rozhodnutia.

Prieskum vykonávame pre klientov najmä prostredníctvom dotazníkov na ePaneli, ktorý vyplnia naširegistrovaní respondenti (fyzické osoby staršie ako 16 rokov, ktorí sa registrovali na našej stránke http://www.mnforce.com/, resp. https://www.mnforce-panel.sk/), v ojedinelých prípadoch aj telefonicky alebo osobne. Za každý vyplnený dotazník odmeníme respondenta eBodmi, ktoré si môže premeniť na peniaze, alebo na žreby do súťaže o hodnotné ceny.

Na základe vyhodnotenia dotazníkov postúpime výsledky prieskumu klientovi.Zozbierané dáta z dotazníkov spracúvamehromadne– ako súhrnné dáta popisujúce celú populáciu či jej skupiny. Osobné údaje vďaka tomu v rade výskumov vôbec nezbierame.V rámci realizácie prieskumu sa však nevyhneme spracovaniu dát od konkrétneho respondenta, ktoré nám v rámci dotazníka dobrovoľne poskytne. Tieto údaje však spracúvame iba výhradne na konkrétny štatistický alebo výskumný účel, resp. na priradenie údajov do našej internej databázy s cieľom jej personalizácie.

Klientovi neposkytujeme žiadne osobné údaje konkrétneho respondenta, iba súhrnnú informáciu o výsledku prieskumu trhu. V niektorých ojedinelých prípadoch však môže klient požiadať vykonať hlbší prieskum, alebo získať bližšie informácie od respondenta. V tejto súvislosti nás môže klient požiadať o kontakt na respondenta/ov. V takom prípade najskôr oslovíme každého respondenta, či súhlasí alebo nesúhlasí s poskytnutím jeho kontaktných údajov klientovi za uvedeným účelom a až po udelení jeho súhlasu môžeme postúpiťjeho kontaktné údaje klientovi. V prípade následnej osobitnej komunikácie klienta a respondenta sa jedná o osobitný vzťah klienta ako prevádzkovateľa a respondenta ako dotknutej osoby.

Dotknutými osobami, ktorých osobné údaje spracúvame teda sú:

 • Klienti a potencionálny klienti, ich zástupcovia a kontaktné osoby,
 • Registrovaní respondenti,
 • Vlastní zamestnanci prevádzkovateľa a uchádzači o zamestnanie.

Spracúvame osobné údaje iba tých dotknutých osôb, ktoré majú minimálne 16 rokov.

V AKOM ROZSAHU SPRACÚVAME OSOBNÉ ÚDAJE?

 • Osobné údaje klientov (obchodných partnerov)a potencionálnych klientov spracúvame v rozsahu kontaktných údajov jeho zástupcov a kontaktnýchosôb (najmä meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo) a v rozsahu konkrétnych účtovných dokladov (napr. podpis).
 • Osobné údaje respondentov spracúvame v rozsahu registračných údajov a údajov získaných v rámci prieskumu trhu, teda najmä v rozsahu:
 • základných identifikačných údajov – meno, priezvisko, rok narodenia, adresa bydliska, priradené ID respondeta,
 • kontaktných údajov – telefónne číslo, e-mail,
 • bankové údaje v súvislosti s vyplácaním odmien za účasť na prieskumoch – IBAN
 • sociodemografických údajov – štatistických údajov o pohlaví, veku,vzdelaní, štátnej príslušnosti, národnosti, rodinnom stave, počte detí, počte osôb v domácnosti, počte áut v domácnosti,informácie o výške príjmu dotknutej osoby a o výške príjmu domácnosti dotknutej osoby, atď.
 • spotrebiteľskom správaní – napr. nákupné správanie, mesačná útrata, výdavky za tovary a služby,počet hodín strávených na internete, využívanie PC/mobil/ tablet, atď.
 • osobitnej kategórie osobných údajov (citlivé údaje), napr. o zdraví.
 • ďalšie údaje, ktoré nám dobrovoľne poskytnete v rámci prieskumu trhu.

Vyššie uvedené osobné údaje respondent uvádza dobrovoľne pri registrácií na našej web stránke a postupným dopĺňaním údajov na svojom konte prostredníctvom dotazníkov cez ePanel. Niektoré naše výskumy tiež môžu obsahovať tzv. osobitnú kategóriu osobných údajov – teda citlivé údaje napríklad o zdraví, vyznaní a pod. Tie sú tiež spracované anonymne, ale respondent je na ich dopytovanie upozornený a musí s ich poskytnutím výslovne súhlasiť.

 • Osobné údaje svojich zamestnancov spracúvame v rozsahu potrebnom pre mzdové a personálne účely stanovené príslušnými právnymi predpismi.
 • Osobné údaje uchádzačov o zamestnanie spracúva v rozsahu ich životopisu, žiadosti o zamestnanie, dokladov a potvrdení týkajúcich sa vzdelania, či kvalifikácie uchádzača o zamestnanie, prípadne v iných poskytnutých materiáloch súvisiacich so žiadosťou o zamestnanie.

NA AKÉ ÚČELY, NA AKOM PRÁVNOM ZÁKLADE A AKO DLHO SPRACÚVAME OSOBNÉ ÚDAJE DOTKNUTÝCH OSÔB?

Pre účely registrácie a evidencie respondentov v rámci vlastnej databázy

Osobné údaje respondentov spracúvame za účelom ich registrácie a evidencie do svojej databázy. Na základe registrácie vzniká zmluvný vzťah medzi nami a respondentom, na základe ktorého sa respondenti odplatne zúčastňujú našich prieskumov/výskumov. Za každý vyplnený dotazník, resp. realizáciu prieskumu/výskumu zaplatíme respondentovi tzv. eBodmi, ktoré si môže premeniť na peniaze, alebo na žreby do súťaže.

Právnym základom pre toto spracúvanie je § 6 ods. 1 písm. b) GDPR, „spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy;“. Spracúvanie osobných údajov respondenta pre účely jeho registrácie je teda nevyhnutné na plnenie zmluvných alebo predzmluvných vzťahov prevádzkovateľa s respondentom.

Registračné údaje alebo obsah našej komunikácie tiežpoužívame na ďalšiu komunikáciu. Tieto osobné údaje uchovávame po dobu členstvav ePaneli.

Pre účely vyhodnotenia prieskumu, ktorého sa respondent zúčastnil

Osobné údaje respondentov spracúvame aj za účelomvyhodnotenia prieskumu/výskumu, ktorého sa respondent zúčastnil vyplnením dotazníka na ePaneli, alebo telefonickou formou, v ojedinelých prípadoch osobne. Osobné údaje anonymizujeme a posudzujeme súhrnne. Ako však uvádzame vyššie, vrámci realizácie prieskumu sa však nevyhneme spracovaniu dát od konkrétneho respondenta, ktoré nám v rámci dotazníka dobrovoľne poskytne. Tieto údaje však spracúvame iba výhradne na konkrétny štatistický alebo výskumný účel, resp. na priradenie údajov do našej internej databázy s cieľom jej personalizácie.

Nakoľkoniektoré naše prieskumy/výskumy môžu obsahovať aj tzv. osobitnú kategóriu osobných údajov – teda citlivé údaje napríklad o zdraví, vyznaní a pod., právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a dobrovoľný súhlas respondentaso spracúvaním osobných údajov pre účely prieskumu trhu podľa § 6 ods. 1 písm. a) GDPR, „dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely“.

Bez udelenia takéhoto súhlasu sa respondent nemôže zúčastniť týchto výskumov/prieskumov.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov na uvedený účel nám udeľuje respondent na dobu určitú – do splnenia účelu spracúvania osobných údajov, ktorým je odplatná účasť na prieskumoch/výskumoch po dobu členstvav danom ePaneli (ďalej len „doba platnosti súhlasu“). Súhlas so spracovaním osobných údajov na tento účel môže respondent kedykoľvek odvolať zaslaním žiadosti na prieskum@mnforce-panel.sk. Odvolaním súhlasu bude zrušené konto respondenta (t. j. členstvo v ePaneli) na našej webovej stránke.

Svoje členstvo v ePaneli môže respondent kedykoľvek zrušiť bez udania dôvodu. Máme za to, že pokiaľ respondentovi trvá členstvo v ePaneli, má záujem zúčastňovať sa prieskumov/výskumov.

Po uplynutí doby platnosti súhlasu (po ukončení členstva, alebo po obdržaní odvolania súhlasu respondenta so spracúvaním osobných údajov) zabezpečíme bezodkladne blokovanie a likvidáciu všetkých osobných údajov respondenta.

Pre účely odmeňovania respondentov

Osobné údaje respondentov spracúvame aj za účelom vyplatenia odmeny:

 • za ich účasť na konkrétnom prieskume/výskume (napr. odmena za vyplnenie dotazníka na ePaneli).
 • za zaslanie web linku na registráciu na ePaneli na našej stránke svojim známym.

V súlade s podmienkami registrácie na ePaneli, v prípade, ak sa registrovaný respondent zúčastní na prieskume/výskume, alebo v prípade, ak zašle web link s registráciou svojmu známemu, ktorý sa u nás zaregistruje, pripíšeme respondentovi na jeho konto tzv. eBody. Respondent si môže eBody premeniť buď na peniaze, ktoré mu zašleme na ním uvedený IBAN, alebo na žreby a zapojiť sa tak do našej súťaže o hodnotné ceny.

Právnym základom pre toto spracúvanie je § 6 ods. 1 písm. b) GDPR, „spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy;“. Spracúvanie osobných údajov respondenta pre účely jeho odmeňovania je nevyhnutné na plnenie zmluvných alebo predzmluvných vzťahov prevádzkovateľa s respondentom.

Osobné údaje respondenta budeme na daný účel uchovávať po dobu členstva v ePaneli – teda po dobu plnenia zmluvných vzťahov, resp. po dobu uchovávania účtovných dokladov v súlade s osobitnými predpismi, t.j. 10 rokov.

Pre účely realizácie súťaže

V rámci svojej činnosti zároveň realizujeme súťaže pre našich registrovaných členov – respondentov, pričom pravidlá a podmienky aktuálnej súťaže, vrátane spôsobu zapojenia sa do aktuálnej súťaže, sú osobitne zverejnené na našej webovej stránke.

Do súťaže sa môže zapojiť každý náš respondent, ktorý si premení svoje eBody na žreby priradené pre konkrétnu súťaž (ďalej len „súťažiaci“) a uvedie svoj registračný e-mail, prostredníctvom ktorého ho identifikujeme ako svojho respondenta.

Za týmto účelom budeme spracúvať osobné údaje súťažiacich v rozsahu ich registračného e-mailu, resp. registračných údajov.

Poskytnutie osobných údajov respondentov je požiadavkou, ktorá je potrebná na vykonávanie našich práv a povinností ako usporiadateľa súťaže a rovnako aj súťažiacich podľa konkrétnych pravidiel súťaže. Zapojenie sa do súťaže a poskytnutie osobných údajov je zo strany respondenta úplne dobrovoľné, avšak v prípade ich neposkytnutia sa nemôže zúčastniť súťaže.

Účasťou v konkrétnej súťaži pristupujerespondent – súťažiaci k podmienkam danej súťaže a nám tak vzniká oprávnenie spracúvať osobné údaje súťažiaceho za účelom realizácie danej súťaže, na právnom základečl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR „spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy“.

Z dôvodu nutnosti vyhodnotenia súťaže a informovania o jej výsledkoch ostatných súťažiacich máme právo zverejniť krstné meno výhercu súťaže a názov obce, z ktorej pochádza. Osobné údaje súťažiacich nezverejňujeme.

Osobné údaje súťažiacich budeme uchovávať po dobu 1 roka od ukončenia súťaže. Osobné údaje výhercu súťaže budeme uchovávať v súvislosťami s výhrou po dobu stanovenú osobitnými predpismi pre uchovávanie účtovných dokladov (t. j. 10 rokov) a v tejto súvislosti môžeme osobné údaje výhercu súťaže poskytnúť pre účtovné účely sprostredkovateľovi – našej externej účtovnícke.

Pre účely marketingovej komunikácie

Z dôvodu skvalitňovania a rozširovania našich služieb môžeme našich klientov a potencionálnych klientov kontaktovať telefonicky alebo e-mailom s marketingovou komunikáciou týkajúcou sa prieskumu trhu, ktorá byich mohla zaujímať. Pre tento účel spracúvame iba telefonický a e-mailový kontakt aprípadne aj meno a priezvisko kontaktnej osoby klientov a potencionálnych klientov, vrátane názvu spoločnosti, ktorú zastupujú.

Za vyššie uvedeným účelom budeme spracúvať a uchovávaťvyššie uvedené osobné údaje klientov a potencionálnych klientov po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu, ktorým je marketingová komunikáciatýkajúca sa prieskumu trhu, ktorá byich mohla zaujímať. Teda osobné údaje budeme spracúvať po dobu existencie našej spoločnosti, kým budeme poskytovať služby prieskumu/výskumu a realizovať toto spracúvanie.

 • Existujúcim klientom zasielame na právnom základe nášho oprávneného záujmu podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR marketingové materiály na e-mailovú adresu, ktorú nám poskytli nakomunikáciu v rámci nášho vzájomného obchodného vzťahu. Tieto materiálysa týkajú podobných produktov a služieb, o ktoré sa u nás klienti v minulostizaujímali alebo ich objednali. V tejto veci ich môžeme kontaktovať aj telefonicky.

Z odoberania noviniek, informácií o ďalšíchprieskumoch a poskytovaných službách sa môžu kedykoľvek odhlásiť.

Za splnenia predpokladov článku 21 ods. 1 GDPR, má klient právo proti tomuto spracúvaniu osobných údajov vzniesť námietku formou e-mailu na prieskum@mnforce-panel.sk, z dôvodov vyplývajúcich z jeho osobitnej situácie, ktoré odôvodní (napr. ak sa z nejakého konkrétneho dôvodu domnieva, že jeho osobné údaje sú spracúvané v rozpore s ochranou jeho súkromného a osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi). Viac v právach dotknutých osôb v spodnej časti tejto informácie.

 • Potencionálnych klientov môžeme kontaktovať telefonicky alebo e-mailom na právnom základe ichslobodného a dobrovoľného súhlasu podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR. Telefónny kontakt alebo e-mail môžeme získať z verejne dostupného zdroja, napr. z ich firemnej internetovej stránky.

Svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov na tento účel môže potencionálny klient kedykoľvek odvolať zaslaním písomnej žiadosti e-mailom na našu e-mailovú adresu: prieskum@mnforce-panel.sk. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Po uplynutí doby platnosti súhlasu, alebo po obdržaní odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov ku konkrétnemu účelu, zabezpečíme bezodkladne blokovanie a likvidáciu osobných údajov.

Pre účely plnenia zmluvných a predzmluvných vzťahov s klientami/potencionálnymi klientami a ich evidencie

Osobné údaje svojich klientov a/alebo potencionálnych klientov spracúvame pre účely plnenia zmluvných a/alebo predzmluvných vzťahov, ktoré má s nimi uzatvorené, resp. pre účely vybavenia objednávky alebo dopytu zo strany klienta.

Osobné údaje svojich zamestnancov spracúvame na právnom základe § 6 ods. 1 písm. b) GDPR, „spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy“. Spracúvanie osobných údajov klienta je teda nevyhnutné na plnenie zmluvných alebo predzmluvných vzťahov prevádzkovateľa s klientom.

Osobné údaje súvisiace so zmluvnými vzťahmi uchovávame po dobu, na ktorú nás oprávňujú osobitné predpisy, t.j. 10 rokov a v prípade osobných údajov súvisiacich s predzmluvnými vzťahmi najviac po dobu 5 rokov.

Pre účely realizácie a plnenia pracovno-právnych vzťahov

 • Zamestnanci
 • Osobné údaje svojich zamestnancov spracúvame pre účely prác a povinností vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov založených touto pracovnou zmluvou a pre účely plnenia povinností zamestnancov a zamestnávateľa z poistenia v zmysle zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení a zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, resp. iných relevantných právnych predpisov.

  Právnym základom pre toto spracúvanie je § 6 ods. 1 písm. c) GDPR, „spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa“. Spracúvanie osobných údajov zamestnancov je teda nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa ako zamestnávateľa v súlade s osobitnými právnymi predpismi.

  V súlade s § 78 ods. 3 ZOOÚ môžeme v pozícii zamestnávateľa poskytovať a zverejňovať osobné údaje svojich zamestnancov v rozsahu: titul, meno, priezvisko, pracovné zaradenie, zamestnanecké číslo zamestnanca, odborný útvar, miesto výkonu práce, telefónne číslo, faxové číslo, adresa elektronickej pošty na pracovisko, identifikačné údaje zamestnávateľa, na účely plnenia jeho pracovných povinností a zároveň na účely prezentácie zamestnávateľa. V tejto súvislosti môžeme poskytovať a zverejňovať osobné údaje svojich zamestnancov pre účely plnenia ich pracovných povinností napríklad svojim obchodným partnerom a potencionálnym obchodným partnerom, respondentom, prípadne verejnosti.

  Osobné údaje svojich zamestnancov uchovávamepo dobu potrebnú pre splnenie uvedeného účelu – tedapo dobu, na ktorú nás oprávňujú osobitné predpisy.

 • Uchádzači o zamestnanie
 • Osobné údaje uchádzačov o zamestnanie spracúvame na účel získania nového zamestnanca a uzatvorenia pracovno-právnej zmluvy. Osobné údaje spracúvame, aby sme zistili, či daný uchádzač je kvalifikovaným kandidátom na pozíciu, o ktorú sa uchádza a ktorú potrebujeme obsadiť.

  Právnym základom pre toto spracúvanie je Zákonník práce a čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR, spracúvanie je nevyhnutné aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením pracovno – právnej zmluvy.

  Osobné údaje uchádzačov o zamestnanie uchovávame len na obmedzený čas, pričom k ich vymazaniu dôjde, keď už nebudú potrebné na vyššie uvedený účel. To znamená, že osobné údaje uchováme počas trvania výberového konania a zlikvidujeme ich do 3 mesiacov od výberu kandidáta na pracovnú pozíciu. Osobné údaje môžeme spracovávať dlhšiu dobu v prípade ak nám uchádzač poskytol súhlas na spracovanie jeho osobných údajov.

Pre účely spracovania účtovných dokladov

Prevádzkovateľ môže spracúvať osobné údaje dotknutých osôb na účely vedenia účtovníctva a vyhotovovania účtovných dokladov a plnenie povinností podľa osobitných predpisov, najmä zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Teda na spracúvanie osobných údajov na tieto účely nie je potrebný súhlas dotknutých osôb, nakoľko spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR (napr. povinnosť uchovávať účtovné a daňové doklady). Prevádzkovateľ uchováva za týmto účelom osobné údaje dotknutých osôb v rozsahu konkrétnych účtovných dokladov a po dobu danú príslušnými právnymi predpismi, t.j. 10 rokov.

Pre účely vymáhania právnych nárokov, pohľadávok a vybavenia sťažností

Prevádzkovateľ môže spracúvať osobné údaje dotknutých osôb aj za účelom preukazovania, vymáhania, uplatňovania alebo obhajovania právnych nárokov vyplývajúcich zo zmluvy alebo iného relevantného dokumentu (napr. faktúry), a to na právnom základe čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy“. Prevádzkovateľ uchováva za týmto účelom osobné údaje dotknutých osôb v rozsahu konkrétnej zmluvy alebo iného relevantného dokumentu a po dobu 10 rokov, resp. po dobu vymáhania svojich právnych nárokov.

Je v oprávnenom záujme prevádzkovateľa spracúvať osobné údaje dotknutých osôb aj v prípade, ak sa na prevádzkovateľa obráti dotknutá osoba so sťažnosťou, podnetom alebo žiadosťou. Účelom takého spracúvania je vybavenie takéhoto podnetu / sťažnosti / žiadosti s cieľom zabezpečiť kvalitné služby a spokojnosť dotknutých osôb. Osobné údaje na tento účel sú spracúvané a uchovávané v rozsahu konkrétneho podnetu / sťažnosti / žiadosti, najmä identifikačné a kontaktné údaje, a to po dobu 1 roka od vybavenia konkrétneho podania. Právnym základom pre toto spracúvanie je čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR „spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa.“

Za splnenia predpokladov článku 21 ods. 1 GDPR, má dotknutá osoba právo proti tomuto spracúvaniu osobných údajov vzniesť námietku formou e-mailu na: prieskum@mnforce-panel.sk,z dôvodov vyplývajúcich z osobitnej situácie na jej strane, ktorú odôvodní (napr. ak sa z nejakého konkrétneho dôvodu domnieva, že jej osobné údaje sú spracúvané v rozpore s ochranou jej súkromného a osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi). Viac v právach dotknutých osôb v spodnej časti tejto informácie.

Kto jej príjemcom osobných údajov?

Osobné údaje dotknutých osôbspracúvame prevažne sami, prostredníctvom našich zamestnancov, ako aj prostredníctvom našich sprostredkovateľov – externej účtovníčky a v prípade uchádzačov o zamestnanie aj sprostredkovateľom, ktorý realizuje aktuálne výberové konanie (väčšinou Profesia, spol. s r. o., IČO: 35800861).

Vaše osobné údaje môžeme poskytnúť príjemcom v zmysle osobitných predpisov (napr. orgánom štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru), ďalej audítorovi, advokátovi, exekútorovi.

V prípade respondenta -po jeho výslovnom súhlase môžemeposkytnúť jehokontaktné osobné údaje aj klientovi(zadávateľovi prieskumu trhu), ak klient požiada o vykonanie hlbšieho prieskumu, resp. o získanie bližších informácií priamo od respondenta a zároveň požiada o kontaktné údaje respondenta. V takom prípade skontaktujeme osobitne každého respondenta, či súhlasí alebo nesúhlasí s postúpením svojich kontaktných údajov klientovi, aby ho klient mohol kontaktovať za účelom osobitnej komunikácie v súvislosti s prieskumom trhu. Až po súhlase respondenta zašleme klientovi kontaktné údaje respondenta (meno, priezvisko, telefónne číslo alebo e-mailová adresa) klientovi. Následná komunikácia medzi klientom a respondentom už prebieha osobitne, mimo našej intervencie, pričom klient ďalej vystupuje ako prevádzkovateľ vo vzťahu k respondentovi ako dotknutej osobe.

Aké sú ďalšie podmienky spracúvania?

Spracúvame len správne, úplné, a podľa možností aktualizované osobné údaje dotknutých osôb starších ako 16 rokov, a to v elektronickej aj dokumentovej forme a prijatými vhodnými technickými a organizačnými opatreniami zaisťuje ich bezpečnosť, aby nedošlo k ich neoprávnenému sprístupnenie, poškodeniu, zničeniu, strate, zmene, alebo akémukoľvek inému neprípustnému spôsobu spracúvania.

Získané údaje nepodliehajú automatizovanému rozhodovaniu. Z dôvodu, aby sme konkrétnym prieskumom trhu čo možno najfiktívnejšie oslovili najracionálnejší okruh respondentov, a zároveň aj z dôvodu personalizácie našej databázy, realizujeme profilovanie osobných údajov respondentov. Ostatné osobné údaje dotknutých osôb nepodliehajú profilovaniu.

Prevádzkovateľ nerealizuje prenos osobných údajov do tretej krajiny ani do medzinárodnej organizácie.

Aké práva má dotknutá osoba?

Ak spracúvame Vaše osobné údaje, ako dotknutá osoba mátepri splnení príslušných zákonných náležitostí k dispozícii nasledujúce práva:


Právo na prístup k Vašim osobným údajom a na informácie o ich spracúvaní podľa článku 15 GDPR

Máte právona požiadanie bezodplatne získať od náspotvrdenie o tom, či sa spracúvajú Vaše osobné údaje. Aktakéto osobné údaje spracúvme, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o:

 • účeloch, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú,
 • kategóriach osobných údajov, ktoré sa spracúvajú,
 • identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné,
 • dobe uchovávania Vašich osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,
 • existencií práva požadovať od prevádzkovateľaopravu Vašich osobných údajov, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov,
 • existencií práva podať sťažnosť (návrh na začatie konania) u dozorného orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov SR,
 • informáciách o pôvode údajov, pokiaľ osobné údaje nebudú získané od Vás,
 • existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania, v týchto prípadoch poskytne prevádzkovateľ dotknutej osobe informácie najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania osobné údaje pre dotknutú osobu.Ak sú Vaše osobné údaje posielané do tretej krajiny alebo do medzinárodnej organizácie, máte právo byť informovaný v súvislosti s týmto prenosom aj o vhodných zárukách podľa článku 46 GDPR.

Právo na opravu nepresných či nesprávnych údajov a doplnenie neúplných údajov podľa čl. 16 GDPR

Máte právo požadovať bezodkladnú opravu Vašich nesprávnych osobných údajov(napr. pri zmene Vašich osobných údajov). Pri zohľadnení účelov spracovania máte právo požadovať doplnenie neúplných osobných údajov.


Právo na vymazanie Vašich osobných údajov ak je splnený niektorý z dôvodovpodľa článku 17 GDPR

Máte právo požadovať, aby osobné údaje týkajúce sa Vás boli bezodkladne vymazané, pokiaľ sa vyskytne jeden z uvedených dôvodov:

 • osobné údaje už nie sú viac potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo iným spôsobom spracované,
 • odvoláte Váš súhlas, o ktorý sa opiera spracovanie podľa článku 6 ods. 1 písm. a) alebo článok 9 ods. 2 písm. a) GDPR a už neexistuje žiaden iný právny základ na spracovanie,
 • vznesiete námietku voči spracúvaniu osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na ich spracúvanie alebo namietate spracúvanie osobných údajov, ktoré sa týka priameho marketingu vrátane profilovania,
 • osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,
 • vymazanie osobných údajov je potrebné na splnenie zákonnej povinnosti,
 • osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1 GDPR.

Ak zverejníme osobné údaje sme povinní ich vymazať a zároveň prijať primerané bezpečnostné opatrenia vrátane technických opatrení so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na ich vykonanie, za účelom informovania ostatných prevádzkovateľov, ktorí spracúvajú osobné údaje dotknutej osoby o jej žiadosti, aby títo prevádzkovatelia vymazali odkazy na jej osobné údaje a ich kópie alebo odpisy.


Právo na obmedzenie spracovania Vašich údajov pokiaľ ide o jeden z prípadov uvedených podľa článku 18 GDPR

Máte právo požadovať obmedzenie spracovania, ak bude splnený jeden z nasledujúcich predpokladov:

 • správnosť osobných údajov bude Vami spochybnená,
 • spracovanie je protiprávne a Vy namiesto vymazania požadujete obmedzenie používania osobných údajov,
 • prevádzkovateľ Vaše osobné údaje už viac nepotrebuje na účely spracovania, Vy ich však potrebujete na uplatnenie, výkon alebo ochranu Vašich právnych nárokov,
 • vzniesli ste nárok proti spracovaniu podľa článku 21 ods. 1 GDPR, pokiaľ však ešte nebolo zrejmé, či oprávnené záujmy prevádzkovateľa prevažujú nad Vašimi záujmami.

Právo na prenos Vašich osobných údajov podľa článku 20 GDPR

Máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste nám poskytli v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak:

 • osobné údaje sa spracúvajú na základe Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov, alebo na základe Vášho súhlasu, ktorý je neplatný ak jeho poskytnutie vylučuje osobitný predpis,alebo na základe zmluvy
 • spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Právo namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov podľa článku 21 GDPR

Za splnenia predpokladov článku 21 ods. 1 GDPR môžete proti spracovaniu Vašich osobných údajov vzniesť námietku z dôvodov vyplývajúcich z osobitnej situácie na Vašej strane, ktoré odôvodníte (napr. ak sa z nejakého konkrétneho dôvodu domnievate, že Vaše osobné údaje sú spracúvané v rozpore s ochranou Vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi).

Máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. Vaše osobné údaje nemôžeme ďalej spracúvať, pokiaľnepreukážeme nevyhnutné oprávnené dôvody na ich spracúvanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Taktiež máte právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom.V takom prípade nebudeme ďalej spracúvať Vaše osobné údaje na takéto účely.

Podľa čl. 22 GDPR máte právo na to, aby sa na Vás nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa Vás týkajú alebo Vás podobne významne ovplyvňujú. Uvedené sa neuplatňuje, ak je rozhodnutie nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi Vami a nami, povolené právom Únie alebo SR, alebo založené na Vašom výslovnom súhlase.


Právo kedykoľvek odvolať Váš súhlas so spracúvaním osobných údajovpodľa čl. 7 bodu 3 GDPR

Váš súhlas so spracúvaním osobných údajov viazaný ku konkrétnemu účelu môžete kedykoľvek odvolať zaslaním písomnej žiadosti e-mailom na e-mailovú adresu: prieskum@mnforce-panel.sk. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním.


Právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR.

Ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, máte právo podať návrh na začatie konania (sťažnosť)dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR, so sídlomHraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika. Návrh musí obsahovať informácie podľa § 100 zákona o ochrane osobných údajov, najmä údaj o tom, kto ho podáva, proti komu návrh smeruje,predmet návrhu s označením práv, ktoré mali byť pri spracúvaní osobných údajov porušené, dôkazyna podporu tvrdení uvedených v návrhu.

KONTAKT PRE ZASIELANIE VAŠICH OTÁZOK ALEBO PRE UPLATŇOVANIE VAŠICH PRÁV NA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV:

V prípade akýchkoľvek otázok alebo pre uplatnenie práv v súlade so GDPR a ZOOÚ môžu dotknuté osoby kontaktovať prevádzkovateľa e-mailom na: prieskum@mnforce-panel.sk.

Za účelom overenia identity dotknutej osoby zo strany prevádzkovateľa je potrebné, aby v žiadosti uviedla svoje meno, priezvisko a adresu bydliska. Prevádzkovateľ poskytne dotknutej osobe na základe tejto žiadosť informácie do 30 dní od doručenia tejto žiadosti. Túto lehotu môže prevádzkovateľ predĺžiť o ďalších 60 dní, o odklade však musí dotknutú osobu informovať.

Vzor žiadosti, ktorú nám môžete zaslať e-mailom na uvedenú e-mailovú adresu prieskum@mnforce-panel.sk pre uplatnenie svojich práv v súlade s GDPR je priložená TU.