Základné informácie o paneli

V priebehu procesu registrácie panelisti vyplnia profilový dotazník s viac ako 70 otázkami. Celkovo disponujeme s viac ako 1000 screeningovými informáciami o panelistoch. Tieto dáta nám umožňujú osloviť prakticky každú cieľovú skupinu požadovanú klientom a veľmi dobre odhadnúť realizovateľnosť projektu. Panel prieskumnej agentúry MNFORCE má 49 000 aktívnych registrovaných členov zo Slovenskej republiky.


1.Profily

  Osobné charakteristiky & Domácnosť
  Životný štýl
  Využívanie Médií (tlač, tv, rozhlas..)
  Nákupné správanie
  Technológie & Elektronika

  Banky & Finančné služby
  Telekomunikácie
  Automotive
  Osobné zdravie


2.Kvalita panela

Spokojnosť klienta, či už s kvalitou dát, alebo celkovým procesom realizácie projektu je pre nás veľmi dôležitá. Preto máme zavedené opatrenia, ktoré udržujú kvalitu nášho panela na vysokej úrovni:

- profesionálna regrutácia panelistov (online, CATI, F2F)
- overovacie postupy jedinečnosti identity panelistu už v priebehu registračného procesu
- automatické odstraňovanie duplicitných, chybných, alebo nedostupných e-mailových adries
- overovanie jedinečnosti identity respondenta prostredníctvom telefónneho čísla, čísla bankového účtu, e-mailovej adresy, priezviska a adresy bydliska
- odmeňovanie respondentov prostredníctvom finančných odmien a žrebov do súťaží o hodnotné ceny
- využívanie vlastného profesionálneho panel management softvéru a softvéru k distribúcií e-mailov
- vysoká distribučná kapacita e-mailov s pozvánkami do prieskumu

Vek

Pohlavie

Veľkosť miesta bydliska

Vzdelanie

Kraj

Žiadosť o kalkuláciu